Xem ngày tam nương trong tháng

Ngày tam nương là ngày gì, có cưới được không? Chính là câu hỏi được nhiều người quan tâm. Ngày tam nương hay tam nương sát chính là các ngày đại kỵ ở trong tháng. Vì thế chúng ta không nên tiến hành làm các công việc quan trọng đời người. Bởi nếu thực hiện sẽ gây ra những hậu quả bất lợi trong tương lai. Bởi vậy nếu như xem ngày tốt động thổ, cưới hỏi, v.v. là việc hết sức cẩn thận.

Chọn tháng năm xem ngày tam nương (Dương lịch)

Tháng

Năm

Xem ngày tam nương cho biết gì?

Xem ngày tam nương sẽ cung cấp thông tin chi tiết cho bạn biết ngày tam nương trong tháng. Từ đó giúp bạn lên kế hoạch tránh tiến hành công việc quan trọng vào ngày tam nương.

Xem ngày tam nương trong tháng năm 2019
Xem ngày tam nương trong tháng năm 2019

Ngày tam nương nên tránh

Tiện ích xem ngày tam nương sẽ giúp bạn biết được ngày cần xem có xấu không. Từ đó giúp bạn tránh tiến hành làm các công việc quan trọng cuộc đời. Nhằm mang lại sự hanh thông suôn sẻ cho mọi chuyện.

Ngày tam nương không nên làm những việc gì?

Vào ngày tam nương chúng ta cần tránh tiến hành làm nhà, kết hôn, v.v. Vì nếu tiến hành các công việc quan trọng vào tam nương sẽ gây ra nhiều bất lợi, xui xẻo.

Danh sách các ngày tam nương trong tháng

Tiện ích xem ngày tam nương sẽ cung cấp các ngày tam nương ở trong tháng năm 2019 là ngày nào. Hay từng năm khác nhau để bạn sắp xếp công việc được hợp lí.

Tháng 1/2019

 • Thứ Tư Dương lịch: 2/1/2019, Âm lịch: 27/11/2018
 • Thứ Ba Dương lịch: 8/1/2019, Âm lịch: 3/12/2018
 • Thứ Bảy Dương lịch: 12/1/2019, Âm lịch: 7/12/2018
 • Thứ Sáu Dương lịch: 18/1/2019, Âm lịch: 13/12/2018
 • Thứ Tư Dương lịch: 23/1/2019, Âm lịch: 18/12/2018
 • Chủ nhật Dương lịch: 27/1/2019, Âm lịch: 22/12/2018

Tháng 2/2019

 • Thứ Sáu Dương lịch: 1/2/2019, Âm lịch: 27/12/2018
 • Thứ Năm Dương lịch: 7/2/2019, Âm lịch: 3/1/2019
 • Thứ Hai Dương lịch: 11/2/2019, Âm lịch: 7/1/2019
 • Chủ nhật Dương lịch: 17/2/2019, Âm lịch: 13/1/2019
 • Thứ Sáu Dương lịch: 22/2/2019, Âm lịch: 18/1/2019
 • Thứ Ba Dương lịch: 26/2/2019, Âm lịch: 22/1/2019

Tháng 3 năm 2019

 • Chủ nhật Dương lịch: 3/3/2019, Âm lịch: 27/1/2019
 • Thứ Sáu Dương lịch: 8/3/2019, Âm lịch: 3/2/2019
 • Thứ Ba Dương lịch: 12/3/2019, Âm lịch: 7/2/2019
 • Thứ Hai Dương lịch: 18/3/2019, Âm lịch: 13/2/2019
 • Thứ Bảy Dương lịch: 23/3/2019, Âm lịch: 18/2/2019
 • Thứ Tư Dương lịch: 27/3/2019, Âm lịch: 22/2/2019

Tháng 4 năm 2019

 • Thứ Hai Dương lịch: 1/4/2019, Âm lịch: 27/2/2019
 • Chủ nhật Dương lịch: 7/4/2019, Âm lịch: 3/3/2019
 • Thứ Năm Dương lịch: 11/4/2019, Âm lịch: 7/3/2019
 • Thứ Tư Dương lịch: 17/4/2019, Âm lịch: 13/3/2019
 • Thứ Hai Dương lịch: 22/4/2019, Âm lịch: 18/3/2019
 • Thứ Sáu Dương lịch: 26/4/2019, Âm lịch: 22/3/2019

Tháng 5 năm 2019

 • Thứ Tư Dương lịch: 1/5/2019, Âm lịch: 27/3/2019
 • Thứ Ba Dương lịch: 7/5/2019, Âm lịch: 3/4/2019
 • Thứ Bảy Dương lịch: 11/5/2019, Âm lịch: 7/4/2019
 • Thứ Sáu Dương lịch: 17/5/2019, Âm lịch: 13/4/2019
 • Thứ Tư Dương lịch: 22/5/2019, Âm lịch: 18/4/2019
 • Chủ nhật Dương lịch: 26/5/2019, Âm lịch: 22/4/2019
 • Thứ Sáu Dương lịch: 31/5/2019, Âm lịch: 27/4/2019

Tháng 6 năm 2019

 • Thứ Tư Dương lịch: 5/6/2019, Âm lịch: 3/5/2019
 • Chủ nhật Dương lịch: 9/6/2019, Âm lịch: 7/5/2019
 • Thứ Bảy Dương lịch: 15/6/2019, Âm lịch: 13/5/2019
 • Thứ Năm Dương lịch: 20/6/2019, Âm lịch: 18/5/2019
 • Thứ Hai Dương lịch: 24/6/2019, Âm lịch: 22/5/2019
 • Thứ Bảy Dương lịch: 29/6/2019, Âm lịch: 27/5/2019

Tháng 7 năm 2019

 • Thứ Sáu Dương lịch: 5/7/2019, Âm lịch: 3/6/2019
 • Thứ Ba Dương lịch: 9/7/2019, Âm lịch: 7/6/2019
 • Thứ Hai Dương lịch: 15/7/2019, Âm lịch: 13/6/2019
 • Thứ Bảy Dương lịch: 20/7/2019, Âm lịch: 18/6/2019
 • Thứ Tư Dương lịch: 24/7/2019, Âm lịch: 22/6/2019
 • Thứ Hai Dương lịch: 29/7/2019, Âm lịch: 27/6/2019

Tháng 8 năm 2019

 • Thứ Bảy Dương lịch: 3/8/2019, Âm lịch: 3/7/2019
 • Thứ Tư Dương lịch: 7/8/2019, Âm lịch: 7/7/2019
 • Thứ Ba Dương lịch: 13/8/2019, Âm lịch: 13/7/2019
 • Chủ nhật Dương lịch: 18/8/2019, Âm lịch: 18/7/2019
 • Thứ Năm Dương lịch: 22/8/2019, Âm lịch: 22/7/2019
 • Thứ Ba Dương lịch: 27/8/2019, Âm lịch: 27/7/2019

Tháng 9 năm 2019

 • Chủ nhật Dương lịch: 1/9/2019, Âm lịch: 3/8/2019
 • Thứ Năm Dương lịch: 5/9/2019, Âm lịch: 7/8/2019
 • Thứ Tư Dương lịch: 11/9/2019, Âm lịch: 13/8/2019
 • Thứ Hai Dương lịch: 16/9/2019, Âm lịch: 18/8/2019
 • Thứ Sáu Dương lịch: 20/9/2019, Âm lịch: 22/8/2019
 • Thứ Tư Dương lịch: 25/9/2019, Âm lịch: 27/8/2019

Tháng 10 năm 2019

 • Thứ Ba Dương lịch: 1/10/2019, Âm lịch: 3/9/2019
 • Thứ Bảy Dương lịch: 5/10/2019, Âm lịch: 7/9/2019
 • Thứ Sáu Dương lịch: 11/10/2019, Âm lịch: 13/9/2019
 • Thứ Tư Dương lịch: 16/10/2019, Âm lịch: 18/9/2019
 • Chủ nhật Dương lịch: 20/10/2019, Âm lịch: 22/9/2019
 • Thứ Sáu Dương lịch: 25/10/2019, Âm lịch: 27/9/2019
 • Thứ Tư Dương lịch: 30/10/2019, Âm lịch: 3/10/2019

Tháng 11 năm 2019

 • Chủ nhật Dương lịch: 3/11/2019, Âm lịch: 7/10/2019
 • Thứ Bảy Dương lịch: 9/11/2019, Âm lịch: 13/10/2019
 • Thứ Năm Dương lịch: 14/11/2019, Âm lịch: 18/10/2019
 • Thứ Hai Dương lịch: 18/11/2019, Âm lịch: 22/10/2019
 • Thứ Bảy Dương lịch: 23/11/2019, Âm lịch: 27/10/2019
 • Thứ Năm Dương lịch: 28/11/2019, Âm lịch: 3/11/2019

Tháng 12 năm 2019

 • Thứ Hai Dương lịch: 2/12/2019, Âm lịch: 7/11/2019
 • Chủ nhật Dương lịch: 8/12/2019, Âm lịch: 13/11/2019
 • Thứ Sáu Dương lịch: 13/12/2019, Âm lịch: 18/11/2019
 • Thứ Ba Dương lịch: 17/12/2019, Âm lịch: 22/11/2019
 • Chủ nhật Dương lịch: 22/12/2019, Âm lịch: 27/11/2019
 • Thứ Bảy Dương lịch: 28/12/2019, Âm lịch: 3/12/2019

Ngày tam nương chính là ngày xấu, mang lại những rắc rối không đáng có. Chính vì thế khi xem tiện ích ngày tam nương sẽ cung cấp thông tin về các ngày tam nương trong tháng. Bên cạnh đó bạn cũng có thể tham khảo xem ngày sát chủ trong tháng. Từ đó tránh thực hiện công việc quan trọng vào các ngày đó.

Cùng kết nối vào Cộng đồng tử vi - phong thuỷ trên Facebook để được tư vấn hỏi đáp miễn phí.

Loading...